Alternatieve geneeskunde

alternatieve geneeskunde

Zweren kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een algemene infectie, gestremde bloedsomloop of het infecteren van een bestaande wond. Uln bovenlimiet van het normaalbereik. Ulna de ellepijp van de onderarm. Umc universitair medisch centrum. Men geeft er basiszorg, topklinische- en topreferente zorg. Men verricht er medisch-wetenschappelijk onderzoek terwijl er tevens opleidingen en onderwijs worden verzorgd. In Nederland zijn de universitair medische centra ontstaan uit fusies van academische ziekenhuizen met medische faculteiten van universiteiten. Umcg universitair medisch centrum Groningen.

Dit betreft de apparaat blaas en het afsluit-mechanisme van de blaas. Met behulp van dunne slangetjes ingebracht via de plasbuis en de endeldarm kunnen metingen worden verricht van de blaasdruk, blaasinhoud en het afsluiten van de blaas. Tevens het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt en zichtbaar gemaakt. Udpbgt ue op een recept betekent dit: (voor) uitwendig gebruik. Ufka universitaire farmaceutische kring Antwerpen. Deze verhitting wordt wel tijdens de productie van melk toegepast. Ui op een recept betekent dit: (voor) inwendig gebruik. Ukop een ukop verpleegafdeling zorgt voor patiënten met: urologische problemen, keel-, neus- en oorproblematiek, oogheelkundige problematiek en pijnpatiënten. Ulcus Zweer, het verlies van weefsel aan de oppervlakte van de huid.

alternatieve geneeskunde
van deze arts. 2: Universitair diabetes centrum. Udd uitsluitend af te leveren en toe te passen door een dierenarts. Udo betreft een onderzoek naar de werking van de lage urinewegen wat inwendig geschiedt.
alternatieve geneeskunde

Wat is Mesologie mesologie - complementaire geneeskunde


Uad uitsluitend (te leveren thuis door een) apotheek of drogist. Ubichinon Het coënzym q of gewoon. Ubo uitkering bij overlijden. Uc Op een recept betekent dit: gebruik bekend. 2: Ulceratieve colitis ofwel colitis ulcerosa. U kunt op deze website de scriptie van Arda over colitis ulcerosa inzien. Ucd afkorting voor uiterste consumptie datum. Ucm universiteits college maastricht.

Alternatieve geneeswijze - wikipedia


Er zijn geen veiligheidstests of klinische studies vereist voor registratie als geneesmiddel. 8 Traditionele kruidengeneesmiddelen worden op beperkte schaal gebruikt binnen de reguliere geneeskunde. Voor homeopathische geneesmiddelen bestaat sinds 2002 een dergelijke vereenvoudigde registratie binnen de europese Unie. Hierin moet alleen de farmaceutische kwaliteit en de veiligheid van het middel worden aangetoond. De werkzaamheid hoeft niet te worden aangetoond, wel moet er een disclaimer op het etiket waarin wordt vermeld dat de werkzaamheid niet volgens wetenschappelijke criteria is beoordeeld. Alternatieve geneeswijzen bewerken Specialismen in Nederland bewerken de opleiding tot arts bestaat in Nederland uit een gedeelte van vier jaar dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Daarna volgt nog een gedeelte van twee jaar welke bestaat uit het volgen van verschillende stages (coassistentschappen) in allerlei specialismen als coassistent. Sommige opleidingen zijn gaandeweg overgestapt op het bachelor - master systeem.

alternatieve geneeskunde

Iedere mogelijke ziekte kan worden ondergebracht in minstens een van de volgende categorieën: infectieziekten (bijvoorbeeld tuberculose of aids ) neoplasmata (nieuwvormingen, dus benigne of maligne tumoren) ziekten van het bloed, de bloedvormende organen (beenmerg) en het immuunsysteem ( anemie, leukemie of sarcoïdose ) endocriene ziekten. Geneesmiddelen, of medicijnen, ( farmaca ) zijn chemische verbindingen die op squats cellen inwerken en die gebruikt worden in de therapie, de preventie en de diagnostiek. Geneesmiddelen kunnen synthetisch (bv. Paracetamol ) of natuurlijk zijn. Natuurlijke geneesmiddelen worden bereid uit grondstoffen afkomstig van planten (bv. Morfine ) of schimmels (bv.

In Nederland en in vele andere landen mogen veel medicijnen, vooral sterk werkzame of potentieel gevaarlijke, alleen door een arts worden voorgeschreven. Een tweede categorie geneesmiddelen kan vrij (zonder recept van een arts) in een apotheek worden gekocht en een derde soort kan ook bij de drogist en de supermarkt (maar nooit via zelfbediening) worden aangeschaft. Welke medicijnen in welke categorie vallen, wordt bij wet bepaald en kan van land puisten tot land enigszins verschillen. Voor traditionele kruidengeneesmiddelen, waaronder Chinese en ayurvedische kruidengeneesmiddelen, bestaat in de europese Unie een vereenvoudigde registratieprocedure. Daarbij volstaat een lange gebruikstraditie voor de onderbouwing van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Alternatieve, geneeswijzen - kennisbank, praktijken


Daarna verricht de arts zo nodig lichamelijk onderzoek en/of ander hulponderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto 's echografie ) en probeert al nadenkend, pratend en onderzoekend een of meer hypothesen op te stellen die de klachten kunnen verklaren, en die hypothesen te testen, meestal door te trachten. 4 5 Uiteindelijk blijft er meestal 1 hypothese over: de diagnose. Daarmee wordt het mogelijk de vooruitzichten ( prognose ) te bepalen en eventueel een behandeling in te stellen. Diagnosen blijven overigens meestal hypothesen en zijn lang niet altijd juist. 6 7 Het verloop van de behandeling en de ziekte kan eventueel worden vervolgd.

Uiteindelijk is de patiënt genezen, houdt een beperking over aan de ziekte of komt te overlijden. Zie ziekte voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De meeste ziektebeelden binnen de geneeskunde worden mondiaal gerangschikt in de icd-10. Dit is een uitgave van de who waarin allerlei mogelijke diagnosen zijn geclassificeerd in geordend systeem. Het systeem is aanvankelijk ontstaan als een classificatie van doodsoorzaken. Deze indeling is tamelijk grof, wordt ongeveer om de tien jaar herzien en loopt natuurlijk altijd een aantal jaren achter bij de werkelijke stand van de wetenschap. Praktisch nut heeft de icd aan het ziekbed niet; het is een statistisch instrument om het vórkomen van ziektes in verschillende landen te kunnen vergelijken, waarbij men dan maar moet hopen dat in die landen identieke definities worden gehanteerd.

Wees op uw hoede voor '

2, sinds, claudius Galenus (150.) werd in de westerse wereld algemeen verondersteld dat ziekten veroorzaakt werden door een onbalans in de vier lichaamssappen, te weten: slijm, bloed, zwarte en gele gal (gebaseerd op de vier elementen, water, vuur, aarde en lucht en de vereniging. 3, therapieën tegen ziekten waren vooral gebaseerd op het weer in harmonie brengen van deze lichaamssappen (zoals door middel van aderlaten, braken of laxatie ). Tot aan de 18e eeuw bestonden geneeskundige handelingen nog voornamelijk hieruit en uit primitieve operaties, botzetting en wondbehandelingen. Het ontstaan van de moderne geneeskunst wordt in de 19e eeuw geplaatst. Vooral door de ontwikkeling in de chemie, laboratorium onderzoek (mede door het hernieuwde gebruik van de microscoop ) en meer klinisch onderzoek, werden oude ideeën van het ontstaan van ziekten vervangen door bacteriologie en virologie. Enkele pioniers: Het medisch proces bewerken Globaal, sterk vereenvoudigd en zeer in het kort: Iemand die een afwijking in zijn gezondheid meent te bespeuren komt bij een arts, calorie die een anamnese zal afnemen: vragen wat de klachten zijn, waar ze zitten, hoelang de patiënt (zoals. En ook wat de verwachtingen van de patiënt zijn ten aanzien van de arts met betrekking tot het probleem, bijv. Geruststelling, genezing, klachtenverlichting, uitsluiten van een ernstige aandoening, een verklaring dat hij ziek thuis mag blijven, een medicijn, een operatie.

alternatieve geneeskunde

Alternatieve geneeswijzen gezondheid Alphega

Dit wil zeggen dat er gezocht wordt naar een logisch verband tussen oorzaak en gevolg, dat de onderzoeken door iedereen identiek moeten kunnen herhaald worden met identieke natuurlijk resultaten in identieke omstandigheden. Het behandelen gebeurt met bewezen werkzame therapie (ook weer evidence-based ). Deze therapie kan onder andere toediening van geneesmiddelen, heelkunde (chirurgie bestraling of revalidatie of psychotherapie inhouden. Deze methodiek is zeker nog niet op alle aspecten van de moderne westerse geneeskunde van toepassing: sommigen schatten dat bij toepassing van de criteria voor evidence-based medicine. 20-30 procent van de geneeskunde werkelijk evidence-based mag worden genoemd. 1, het leveren van hard bewijs van werkzaamheid van een methode of behandeling is in de geneeskunde meestal helemaal niet eenvoudig. Geschiedenis van de geneeskunst bewerken, geneeskunst is al eeuwenoud.

Eerste hulp na een ongeval, resultaat van een echografie bij een baby van 12 weken oud. Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch, met als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen ( preventie ) van (ergere). Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. De medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en slank biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt. Inhoud, de kennis van de moderne geneeskunde wordt tegenwoordig verworven volgens natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek. Dit noemt men wel evidence-based medicine. Met andere woorden: geneeskunde dient gebaseerd te zijn op bewijs.

Alternatieve geneeswijzen nederlandse zorgwiki

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'u of v' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel. a, b c, d e, f g, h i, j k,. N o, p q, r s, t u, v w, x y, z afkorting of woord: Verklaring: U 1: Afkorting van unit of eenheid. 3: Symbool voor het uranium element uit het periodiek weinig systeem. Ua uitsluitend (te leveren door een) apotheek.

Alternatieve geneeskunde
Rated 4/5 based on 833 reviews
Recensies voor het bericht alternatieve geneeskunde

 1. Xeguvobo hij schrijft:

  Dit is in strijd met het Verdrag van Rome. Osteopathie dat de houding van het lichaam en de onderlinge verhoudingen centraal stelt, en massages worden voornamelijk ingezet bij lichamelijke en stress gerelateerde klachten. In die zin zou je even zo goed de reguliere geneeskunde als een alternatief kunnen zien voor deze oude natuurgeneeswijzen. D betekent eenverdunningsfactor van 10, c een verdunningsfactor van 100.

 2. Xybug hij schrijft:

  Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten en therapieën die in aanmerking komen voor een dekking van de zorgverzekeraar. Sinds 1999 (vervanging van, wet op de uitoefening der Geneeskunst door de, wet big ) mag iedereen geneeskunde bedrijven, maar zijn er wel zogenoemde voorbehouden handelingen die alleen door medisch geschoold personeel mogen worden gedaan. De arts zal niet voorbij gaan aan reguliere behandelingen, mag geen valse hoop op genezing geven en moet zorgen dat de patiënt geen schade oploopt. Bij klachten is het aan te raden om niet alleen de alternatieve maar ook de reguliere geneeskunde te raadplegen.

 3. Obeqovo hij schrijft:

  Binnen de reguliere geneeskunde is er vaak weinig tijd of aandacht voor de patiënt en wordt er niet altijd naar diens gehele persoonlijkheid gekeken. 26 Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over, aldus het cbs. Sint-janskruid wordt in de fytotherapie gebruikt als plantaardig antidepressivum.

 4. Axepe hij schrijft:

  Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voerde in 2009, in opdracht van federaal minister van Sociale Integratie, volksgezondheid en leefmilieu onkelinx, een studie uit omtrent de niet-conventionele geneeswijzen, en in het bijzonder de acupunctuur, homeopathie, chiropraxie en osteopathie. Maar 85 vindt ook dat patiënten te weinig kritisch zijn ten opzichte van alternatieve behandelaars, 90,1 vindt dat het handelen van artsen een wetenschappelijk fundament moet hebben, 90,4 vindt dat artsen dienen te handelen volgens de evidence-based richtlijnen, 80,5 werkt niet samen of verwijst niet. Het extract, de zogenoemde oertinctuur, wordt aangeduid met. Slechts een kleine minderheid van hen die alternatieve geneeswijzen kiezen, maakt uitsluitend gebruik van alternatieve geneeswijzen (Zie: Gebruik ).

 5. Eryhyzyp hij schrijft:

  Na 2001 zijn er geen opiniepeilingen meer gedaan, en is het bijvoorbeeld niet bekend welk effect de zaak sylvia millecam heeft gehad op de reputatie van alternatieve geneeswijzen. In het volgende artikel nemen we de verschillende soorten alternatieve geneeswijzen onder de loep en bekijken we hoe je er gebruik van kunt maken. In de praktijk blijkt dat alternatieve therapieën worden gebruikt naast reguliere therapieën, meestal als aanvulling of ondersteuning.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: